ฟรีเว็บ
 
    

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ "ดีเด่น" "ดีมาก"
รายละเอียด...ที่นี่

 
                                                             ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
               เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                                                                    ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
                                                           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                                                        
รายละเอียดการสอบ
              กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์                        กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป                        กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
              กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย                             กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์                                  กลุ่มวิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา
              กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย                     กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา                               กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
                                                           แผนผังสนามสอบ                               แผนที่โรงเรียนราชวินิต 

สรุปยอดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
รายละเอียดที่นี่


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ระดับเขตตรวจราชการ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
รายละเอียดที่นี่...


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รายละเอียด...ที่นี่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
"องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" Excellent organization
(อ่านต่อที่นี่)
    ดาวโหลดที่นี่                            
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
                                          ประสบอุบัติเหตุ

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
                                          นักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์บูชาวัตถุมงคล
                                          เหรียญหลวงพ่อทองสุข

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงิน
                                          ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

                
                               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                            ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
                                           ชำนาญการพิเศษ
                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีกองลูกเสือ
                                          เนตรนารี ทุกประเภทที่มีในสถานศึกษา ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ 
                                          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดทั้งรัฐบาลและเอกชน

                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                                          ประเภทผู้บริหาร ผุ้สอน และผู้สนับสนุน ประเภทละ ๑ คน เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                                          ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เฉพาะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
                                         (Classroom Action Research) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อเข้าอบรม
                                         ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

                             สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
                                         "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย"

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
                                          ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด

                    
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนโรงเรียนร่วมส่งโครงงานเกษตรที่ทำใน
                                                  โรงเรียนหรือทำร่วมกับชุมชน ประกวดโครงงานในหัวข้อ "การอนุรักษ์ดิน"
                                    สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา
                                                  ครูสังคมศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
                                                  ความไม่สงบเรียบร้อย

                                    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์
                                                  การใช้สัญญลักษณ์(LOCO)ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนในสังกัด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน
                                                  พิการและด้อยโอกาส

                                    กรมการศาสนา ขอเชิญโรงเรียนส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย
                                                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

                                    โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ การส่งใบสมัคร
                                                  การส่งนักเรียนเข้านำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับภูมิภาค

                                    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ"
                                    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                                  ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาาเรื่อง "สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนา
                                                  เยาวชนก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒๑" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "The Mall Kids Fair ๒๐๑๔"
                                                  สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ว่าง)เพิ่มเติม
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะ
                                                  ทางด้านภาษาจีนสมัครเข้าร่วมโครงการ "ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี" ชิงถ้วยพระราชทาน

                                    ด่วนที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
                                    ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งระบบการสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
                                                  ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ จากองค์การค้าของ สกสค.
 

                                    ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
                                                  เครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๗

                                    โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) แจ้งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
                                                   ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงครูพิการเรียนร่วม

                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์
                                                  หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางมาเพื่อแจ้งให้ทราบ

                                    สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริม
                                                  ความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                                                  สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล

                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพิจารณา
                                                  คัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น

                                    ด่วนที่สุด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เพลงและ
                                                  ภาพยนตร์ประกอบเพลงเอกลักษณ์ไทย

                                    ด่วนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอส่งปฏิทินการดำเนินงาน
                                                   ที่ปรับแก้ไขใหม่ เกี่ยวกับการเลือก การใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กิจกรรม สพป.กทม.
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกโรง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท
เขตเราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และกรรมการสถานศึกษาในสังกัด
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชกา ลูกจ้าง และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด รดน้ำดำหัว เนื่องใน
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย "สงกรานต์ฮาเฮ สพป.กทม. ๒๕๕๗" เมื่อเช้าวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพยาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุม
การพิจารณาเครื่องมือและแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
คุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประถม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดอบรมการใช้งาน Application เกี่ยวกับงานเอกสารบนระบบ
ปฏิบัติการ IOS สำหรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
เปิดการประชุม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
lสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
พุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นางอรฤดี พูลศร่ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรม
และบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม...ดูภาพ
กิจกรรมที่นี่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดอบรมตามโครงการ การใช้งาน Application เกี่ยวกับงานเอกสาร
บนระบบปฏิบัติการ IOS สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.กทม. เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม. ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.กทม. เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการอบรม "การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล" พร้อมบรรยาย
พิเศษ เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ทั้งนี้มี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กทม. ครั้งที่ ๑
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติคุณบัตรและร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนสายน้ำทิพย์
เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เขตคลองตัน
กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นหน่วยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณชั้น ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ (เล็ก)
ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อบ่ายวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ (เล็ก) ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

อ่านทั้งหมด


หนังสือราชการ สพป.กทม.


 เรื่อง การรับเอกสารการจัดทำเงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2557...รายละเอียดที่นี่
(ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนมารับเอกสารการจัดทำเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 57
และจัดส่งภายในวันที่ 21 เม.ย. 57)

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "The Mall Kids Fair 2014"...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2557 (โรงเรียนในฝัน 24 โรงเรียน)...รายละเอียดที่นี่
(2 เม.ย. 57)

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...รายละเอียดที่นี่
(31 มี.ค. 57)

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (17 ม.ค. 57)

หนังสือแจ้งสถานศึกษาสังกัดอื่น


เรื่อง แจ้งรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัล (3 ม.ค. 57)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(11 ธ.ค. 56)

เรื่อง ขอส่งสำเนาบัญชีรายชื่อบุคลากรภายนอกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
ดำเนินงานป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
(13 พ.ย. 56)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมิทธิพงษ์, บูรณะศึกษา, อุดมศึกษา, กันตะบุตร, จิตรลดา, สมาคมสตรีไทย, โสมาภาพัฒนา,
ปราโมชวิทยารามอินทรา, ภูมิสมิทธิ์, แย้มสะอาด และอัสสัมชัญธนบุรี

เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร
จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(29 ต.ค. 56)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(9 ก.ย. 56)
ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2555

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา2556
ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(21 ส.ค. 56)
แบบประเมินนักเรียน
แบบประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
แบบประเมินสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

เรื่อง กำหนดโครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2556
(13 ส.ค. 56)

อ่านทั้งหมด


ผลงานวิจัย สพป.กทม.

                             เรื่อง รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 1
                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                             การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสนับสนุนการนิเทศภายในสำหรับการยกระดับ
                                 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ข่าวจากเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวการศึกษา

 

 ข่าวทั่วไป


 
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
e-mail :
bkkpri1001@obecmail.obec.go.th