ฟรีเว็บ
 
    

                                                          ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                                 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
                                    การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                                                                          ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
                                                                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                                                                           
รายละเอียด...ที่นี่
    

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ "ดีเด่น" "ดีมาก"
รายละเอียด...ที่นี่

 

สรุปยอดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
รายละเอียดที่นี่


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ระดับเขตตรวจราชการ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
รายละเอียดที่นี่...


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รายละเอียด...ที่นี่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
"องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" Excellent organization
(อ่านต่อที่นี่)
    ดาวโหลดที่นี่                            
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
                                          ประสบอุบัติเหตุ

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
                                          นักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์บูชาวัตถุมงคล
                                          เหรียญหลวงพ่อทองสุข

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงิน
                                          ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

                
                               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                            ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
                                           ชำนาญการพิเศษ
                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีกองลูกเสือ
                                          เนตรนารี ทุกประเภทที่มีในสถานศึกษา ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ 
                                          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดทั้งรัฐบาลและเอกชน

                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                                          ประเภทผู้บริหาร ผุ้สอน และผู้สนับสนุน ประเภทละ ๑ คน เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                                          ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เฉพาะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
                                         (Classroom Action Research) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อเข้าอบรม
                                         ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

                             สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
                                         "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย"

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
                                          ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด

                    
                                    สโมสรลูกเสือไพรนกยูง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.)
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครู
                                                  และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
                                                  ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนโรงเรียนร่วมส่งโครงงานเกษตรที่ทำใน
                                                  โรงเรียนหรือทำร่วมกับชุมชน ประกวดโครงงานในหัวข้อ "การอนุรักษ์ดิน"
                                    สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา
                                                  ครูสังคมศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
                                                  ความไม่สงบเรียบร้อย

                                    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์
                                                  การใช้สัญญลักษณ์(LOCO)ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนในสังกัด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน
                                                  พิการและด้อยโอกาส

                                    กรมการศาสนา ขอเชิญโรงเรียนส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย
                                                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

                                    โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ การส่งใบสมัคร
                                                  การส่งนักเรียนเข้านำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับภูมิภาค

                                    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ"
                                    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                                  ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาาเรื่อง "สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนา
                                                  เยาวชนก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒๑" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "The Mall Kids Fair ๒๐๑๔"
                                                  สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ว่าง)เพิ่มเติม
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะ
                                                  ทางด้านภาษาจีนสมัครเข้าร่วมโครงการ "ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี" ชิงถ้วยพระราชทาน

กิจกรรม สพป.กทม.
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เพื่อพิจารณาการจบการศึกษา เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุม "สภากาแฟ สพป.กทม." ซึ่งกำหนดทุกวันพุธเว้นพุธ เพื่อนำเสนอ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
กลุ่มอำนวยการ(งานประชาสัมพันธ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-network) : การ
พัฒนาเว็ปไซต์เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality:AR)ด้วย
เทีโนโลยี AURASMA โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ และได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการ
อบรม ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.กทม.
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.พร้อมคณะจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กทม. ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกโรง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท
เขตเราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และกรรมการสถานศึกษาในสังกัด
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชกา ลูกจ้าง และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด รดน้ำดำหัว เนื่องใน
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย "สงกรานต์ฮาเฮ สพป.กทม. ๒๕๕๗" เมื่อเช้าวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพยาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุม
การพิจารณาเครื่องมือและแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
คุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประถม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดอบรมการใช้งาน Application เกี่ยวกับงานเอกสารบนระบบ
ปฏิบัติการ IOS สำหรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
เปิดการประชุม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
lสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
พุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นางอรฤดี พูลศร่ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรม
และบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม...ดูภาพ
กิจกรรมที่นี่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดอบรมตามโครงการ การใช้งาน Application เกี่ยวกับงานเอกสาร
บนระบบปฏิบัติการ IOS สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.กทม. เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม. ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.กทม. เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการอบรม "การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล" พร้อมบรรยาย
พิเศษ เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ทั้งนี้มี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กทม. ครั้งที่ ๑
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติคุณบัตรและร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนสายน้ำทิพย์
เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เขตคลองตัน
กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นหน่วยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณชั้น ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ (เล็ก)
ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อบ่ายวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ (เล็ก) ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

อ่านทั้งหมด


หนังสือราชการ สพป.กทม.


 เรื่อง การรับเอกสารการจัดทำเงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2557...รายละเอียดที่นี่
(ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนมารับเอกสารการจัดทำเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 57
และจัดส่งภายในวันที่ 21 เม.ย. 57)

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "The Mall Kids Fair 2014"...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2557 (โรงเรียนในฝัน 24 โรงเรียน)...รายละเอียดที่นี่
(2 เม.ย. 57)

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...รายละเอียดที่นี่
(31 มี.ค. 57)

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (17 ม.ค. 57)

หนังสือแจ้งสถานศึกษาสังกัดอื่น


เรื่อง แจ้งรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัล (3 ม.ค. 57)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(11 ธ.ค. 56)

เรื่อง ขอส่งสำเนาบัญชีรายชื่อบุคลากรภายนอกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
ดำเนินงานป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
(13 พ.ย. 56)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมิทธิพงษ์, บูรณะศึกษา, อุดมศึกษา, กันตะบุตร, จิตรลดา, สมาคมสตรีไทย, โสมาภาพัฒนา,
ปราโมชวิทยารามอินทรา, ภูมิสมิทธิ์, แย้มสะอาด และอัสสัมชัญธนบุรี

เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร
จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(29 ต.ค. 56)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(9 ก.ย. 56)
ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2555

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา2556
ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(21 ส.ค. 56)
แบบประเมินนักเรียน
แบบประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
แบบประเมินสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

เรื่อง กำหนดโครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2556
(13 ส.ค. 56)

อ่านทั้งหมด


ผลงานวิจัย สพป.กทม.

                             เรื่อง รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 1
                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                             การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสนับสนุนการนิเทศภายในสำหรับการยกระดับ
                                 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ข่าวจากเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวการศึกษา

 

 ข่าวทั่วไป


 
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
e-mail :
bkkpri1001@obecmail.obec.go.th