ฟรีเว็บ
 
p
    

                                                                              

                               งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
                                        หนังสือแจ้งสถานศึกษาการประกวดฯ
                                        ประกาศ : การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                       ใบสมัคร(แก้ไข)
                                       เกณฑ์

                                           ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
                                     เรื่อง  ประกาศผลการจัดแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                               และผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานชมเชย

                                            ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

                        ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
                        ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
                        ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ประจำปี ๒๕๕๗

                                          ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                   เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
                                                    เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
                                                                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                                                                            
รายละเอียด...ที่นี่    

ตารางการนิเทศโรงเรียน สพป.กทม.
รายละเอียด...ที่นี่

                                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                         จะนำ e-office ระบบใหม่มาใช้ในการ รับ-ส่ง หนังราชการทดแทนระบบเดิม
                                                                       โดยจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
                                                                                      
คู่มือการใช้งาน e-office ระบบใหม่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
รายละเอียดที่นี่

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียดที่นี่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
รายละเอียดที่นี่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รายละเอียด...ที่นี่


  

นักเรียนสังกัด สพฐ.อายุ 17-18 ปี ทะเบียนบ้านต่างจังหวัด 1 2 3 4 5 6 7

หนังสือนำส่งโรงเรียนพระราชทาน...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินนักเรียนพระราชทาน...ดาวโหลดที่นี่่
แบประเมินสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินสถานศึกษาประถมและมัธยม๓(๔)...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินสถานศึกษาประถมและมัธยม(๕)...ดาวโหลดที่นี่

แนวปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดที่นี่

คู่มือวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ดาวโหลดที่นี่

คู่มือวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ดาวโหลดที่นี่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
"องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" Excellent organization
(อ่านต่อที่นี่)
    ดาวโหลดที่นี่              


              
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
                                          ประสบอุบัติเหตุ

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
                                          นักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์บูชาวัตถุมงคล
                                          เหรียญหลวงพ่อทองสุข

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงิน
                                          ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

                
                              สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญส่งครูและบุคลากรทางการลูกเสือ
                                   เข้ารับการฝึกอบรม
                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ
                                           เพื่อเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการสอบระดับชาติ (NT) และการประเมิน
                                           คุณภาพนักเรียนนานาชาติ (PISA)
                               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                            ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
                                           ชำนาญการพิเศษ
                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีกองลูกเสือ
                                          เนตรนารี ทุกประเภทที่มีในสถานศึกษา ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ 
                                          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดทั้งรัฐบาลและเอกชน

                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                                          ประเภทผู้บริหาร ผุ้สอน และผู้สนับสนุน ประเภทละ ๑ คน เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                                          ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เฉพาะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
                                         (Classroom Action Research) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อเข้าอบรม
                                         ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

                             สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
                                         "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย"

                    
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอส่งคู่มือการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                                          เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งรายละเอียดการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
                                          และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                          ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
                                         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.กทม.) ที่ว่าง
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
                                        สำหรับสถานศึกษาที่สนใจทราบ
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
                                         ประถมศึกษาในรายการ "สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคีปี ๑๐"
                                    สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง แห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน "เชียร์ลีดเดอร์"
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและคัดเลือกผลงานการวิจัยและ
                                        และผลงานนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ แจ้งผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
                                        ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมานคร ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแข่งขัน
                                        กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ "สพป.กทม.เกมส์" ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                    ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียน
                                         "โฟโมสต์ไทยแลนด์คัพ ศึกเยาวชนชิงแชมป์บาสเก็ตบอล ๒๐๑๕"
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสม
                                         กับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
                                         แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                    มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าโครงการประกวดสถาบันการศึกษาปลอดภัย
                                        สวมหมวกนิรภัย 100%
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ
                                         "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม"
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งรายละเอียดการแบ่งทีมนักกีฬาตามภูมิภาค
                                        การแข่งขันกีฬา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐" ถึงโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
                                        การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                        กรุงเทพมหานคร สังกัดอื่น
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
                                        การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                        กรุงเทพมหานคร สังกัดอื่น  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา
                                        สามัคคี ปี ๑๐"
                                    สโมสรลูกเสือไพรนกยูง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
                                    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ
                                         เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๙
                                    โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๗

กิจกรรม สพป.กทม.


นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการค่ายสร้างสรรค์
พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองและเรียนรู้เรื่อง
การเงิน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ดูภาพกิจกรรม (๑)
ดูภาพกิจกรรม (๒)
นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" เครือข่ายโรงเรียน
สุจริต สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
เขตบางซื่อ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรม(๑)
นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ...
ดูภาพกิจกรรม (๑)
ดูภาพกิจกรรม (๒)
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประยุกต์
ใข้ในชั้นเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารงานการเงินการคลัง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.กทม. เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ จัดอบรมปฏิบัติธรรมเชิงปฏิบัติการ
เพือเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ให้กับบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ๕ วัน ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมี
พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธี...
ดูภาพกิจกรรม (๑)
ดูภาพกิจกรรม (๒)
ดูภาพกิจกรรม (๓)
ดูภาพกิจกรรม (๔)
ดูภาพกิจกรรม (๕)
ดูภาพกิจกรรม (๖)
ดูภาพกิจกรรม (๗)
ดูภาพกิจกรรม (๘)
ดูภาพกิจกรรม (๙)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ" สพป.กทม.เกมส์ ครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๔-๖
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโนโวเทล จ.ระยอง โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร
ให้ความรู้...
ภาพกิจกรรม (๑)
ภาพกิจกรรม (๒)
ดาวโหลด - วิเคราะห์การศึกษาสู่เวทีโลก
ดาวโหลด - ระบบการศึกษา England
ดาวโหลด - ระบบการศึกษา Finland
ดาวโหลด - ระบบการศึกษา New Zealand
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดร่วมพิธี
ทบทวนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
โดยมี โรงเรียนพญาไท โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ร่วมเดินสวนสนามในพิธีดังกล่าว
ภาพกิจกรรม (๑)
ภาพกิจกรรม (๒)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีทบทวนและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕
เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรม (๑)
ภาพกิจกรรม (๒)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดกาญจนบุรี" เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ภาพกิจกรรม (๑)
ภาพกิจกรรม (๒)
ภาพกิจกรรม (๓)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา" เมื่อวันที่
๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ
วินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗ ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่ (๑)
ดูภาพกิจกรรมที่นี่ (๒)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิด "ค่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษาพิเศษ" เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรม(๑)
ดูภาพกิจกรรม (๒)
ดูภาพกิจกรรม (๓)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อบ่ายวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร เป็นประธานการประชุม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อเช้าวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตวัชรพล กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรียนบรรจุครูผู้ช่วย รอบ ๒
จำนวน ๒๕ คน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยคนใหม่
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมบรรยายพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่ (๑)
ภาพกิจกรรม (๒)
ภาพกิจกรรม (๓)
ภาพกิจกรรม (๔)
ภาพกิจกรรม (๕)
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น ๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุม "สภากาแฟ" สพป.กทม. ประจำวันพุทธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคา ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมสัมมนาวิชาการศึกษานิเทศก์ในสังกัด
เพื่อวางแผนระบบนิเทศ ตลอดจนวางแผนการจัดเวทีวิชาการ โดยมีวิทยากรหลัก
ได้แก่ ดร.ปัญญา แก้วกียูร ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า และนายสมควร วรสันต์ เมื่อวันที่ ๓
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตาทแนวทางการทดสอบระดับชาติ (National Test NT)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
e-network เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓
สพป.กทม. เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล
นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษากรุงเทพมหานครา ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สพป.กทม.เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

อ่านทั้งหมด


หนังสือราชการ สพป.กทม.


เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดที่นี่ (8 พ.ค. 57)

 เรื่อง การรับเอกสารการจัดทำเงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2557...รายละเอียดที่นี่
(ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนมารับเอกสารการจัดทำเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 57
และจัดส่งภายในวันที่ 21 เม.ย. 57)

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "The Mall Kids Fair 2014"...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2557 (โรงเรียนในฝัน 24 โรงเรียน)...รายละเอียดที่นี่
(2 เม.ย. 57)

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...รายละเอียดที่นี่
(31 มี.ค. 57)

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (17 ม.ค. 57)

หนังสือแจ้งสถานศึกษาสังกัดอื่น


เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดที่นี่ (8 พ.ค. 57)

เรื่อง แจ้งรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัล (3 ม.ค. 57)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(11 ธ.ค. 56)

เรื่อง ขอส่งสำเนาบัญชีรายชื่อบุคลากรภายนอกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
ดำเนินงานป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
(13 พ.ย. 56)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมิทธิพงษ์, บูรณะศึกษา, อุดมศึกษา, กันตะบุตร, จิตรลดา, สมาคมสตรีไทย, โสมาภาพัฒนา,
ปราโมชวิทยารามอินทรา, ภูมิสมิทธิ์, แย้มสะอาด และอัสสัมชัญธนบุรี

เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร
จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(29 ต.ค. 56)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(9 ก.ย. 56)
ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2555

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา2556
ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(21 ส.ค. 56)
แบบประเมินนักเรียน
แบบประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
แบบประเมินสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

เรื่อง กำหนดโครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2556
(13 ส.ค. 56)

อ่านทั้งหมด


x

ผลงานวิจัย สพป.กทม.

                             เรื่อง รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 1
                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                             การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสนับสนุนการนิเทศภายในสำหรับการยกระดับ
                                 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ข่าวจากเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวการศึกษา

 

 ข่าวทั่วไป


 
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
e-mail :
bkkpri1001@obecmail.obec.go.th