โรงเรียนประถมนนทรี โดยคณะกรรมการสถานศึกษา มูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับวัดด่าน
ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล และสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค รวมทั้ง
ทุนการจัดการศึกษาแก่นักเรียน และจัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี
นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

 

 
 
 
     
     
     
     
     
 
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
e-mail :
bkkpri1001@obecmail.obec.go.th